คอร์ส SHORT NOTE

เนื้อหาในคอร์ส (คณิตศาสตร์)

 o คือ ออกข้อสอบ , x คือ ไม่ออกข้อสอบ

ชื่อบท จำนวนชั่วโมง : นาที A-level
คณิต1
Onet A-level
คณิต2
ม. 4 เทอม 1        
เซต  1 : 38
 o  o  o 
ตรรกศาสตร์ (พื้นฐาน)
 0 : 52
 o  o  o
ตรรกศาสตร์ (เพิ่มเติม)  1 : 10
 o  x  x
จำนวนจริง (พื้นฐาน)  3 : 48
 o  o  o
จำนวนจริง (เพิ่มเติม)  2 : 09
 o  x  x
เศษส่วนพหุนาม (โจทย์อัตรา)  1 : 42
 o  x  x
ม. 4 เทอม 2        
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน (พื้นฐาน)  1 : 15
 o  o  o
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน (เพิ่มเติม)   1 : 29
 o  x  x
เลขยกกำลัง (พื้นฐาน)  1 : 30
 o  o  o
Expo& Log (เพิ่มเติม)  1 : 59
 o  x  x
เรขาคณิต  4 : 07
 o  x  x
ม. 5 เทอม 1
       
เมทริกซ์  2 : 59
 o  x  x
ตรีโกณมิติ (พื้นฐาน)  0 : 44
 o  x  x
ตรีโกณมิติ (เพิ่มเติม)  3 : 11
 o  x  x
เวกเตอร์  1 : 32
 o  x  x
ม. 5 เทอม 2
       
จำนวนเชิงซ้อน  3 : 20
 o  x  x
ความน่าจะเป็น (พื้น+เพิ่มเติม)
 2 : 24
 o  o  o
ม. 6 เทอม 1
       
สถิติ (พื้นฐาน)  7 : 30
 o  o  o
สถิติ (เพิ่มเติม)  6 : 46
 o  x  x
ลำดับ อนุกรม (พื้นฐาน)  3 : 11
 o  o  o
ลำดับ อนุกรม (เพิ่มเติม)  2 : 50
 o  x  x
ม. 6 เทอม 2
       
แคลคูลัส  4 : 03
 o  x  x