คอร์ส SHORT NOTE ม.ต้น

ชื่อบท จำนวนชั่วโมง : นาที Onet
การคำนวณ
   
บวก ลบ คูณ หาร (ติดลบ)  0 : 55
 o
ทศนิยม  2 : 45
 o
เศษส่วน  2 : 49
 o
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  1 : 39
 x
ประมาณค่า  0 : 35
 o
ระบบจำนวน ราก (รูท)  4 : 26
 o
เลขยกกำลัง  2 : 02
 o
สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  1 : 37
 o
อัตราส่วน และร้อยละ (%)  4 : 52
 o
สมการ    
แทนค่าในสมการ  0 : 49
 o
พหุนาม (ตัวแปร)
 1 : 27
 o
สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว  1 : 21
 o
แยกตัวประกอบ  4 : 04
 o
สมการกำลังสอง ตัวแปรเดียว  1 : 37
 o
สมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร  1 : 07
 o
โจทย์ปัญหา  2 : 05
 o
อสมการ  2 : 14
 o
เรขาคณิต
   
จุด + กราฟเส้นตรง  1 : 55
 o
การวัด เปลี่ยนหน่วย  1 : 10
 o
พีทาโกรัส  2 : 22
 o
พื้นที่ เส้นรอบรูป  2 : 09
 o
ปริมาตร พื้นที่ผิว  5 : 24
 o
ความคล้าย  1 : 39
 o
ตรีโกณมิติ  2 : 27
 o
เท่ากันทุกประการ  0 : 50
 o
เส้นขนาน เรขาคณิต  3 : 00
 o
วงกลม  2 : 01
 o
พื้นฐาน ม.ปลาย
   
เศษส่วนพหุนาม  2 : 32
 x
ONET
   
ความน่าจะเป็น  2 : 27
 o
สถิติ ม.ต้น  4 : 05
 o
ปัญหาเชาว์  1 : 20
 o